WINTERENT OY:N YLEISET VUOKRAUSEHDOT

Sähköavusteiset ja muut polkupyörät sekä näiden lisävarusteet

Yleiset säännöt

1 § Winterent Oy:n sähköavusteisen ja muun polkupyörän vuokrausehdot ja -säännöt sekä säädökset määritellään sähköisessä ja paperisessa vuokraussopimuksessa, näissä yleisissä vuokrausehdoissa, sekä Suomessa kulloinkin voimassa olevassa lainsäädännössä. Allekirjoittamalla vuokrasopimuksen 1) varaamalla ja maksamalla polkupyörän vuokrauksen sähköisesti Winterent Oy:n vuokrausaplikaatiossa esim. älypuhelimella tai vastaavalla laitteella, tai 2) paperisen vuokrasopimuksen sitoudut noudattamaan näitä vuokrausehtoja kaikilta osiltaan.

2 § Vuokratut sähköpyörät ja niiden lisävarusteet ovat Winterent Oy:n omaisuutta. Tässä tarkoitetun vuokraussopimuksen voimaantulo tai toteutus eivät muuta eikä niiden ole tarkoitus muuttaa vuokrauksen kohteina olevien polkupyörien ja lisävarusteiden omistusoikeutta miltään osin.

3 § Lisävarusteita pyörissä ovat pyöräilykypärä, sekä lukko avaimella tai numerolukko.

4 § Vuokraajalla ei ole oikeutta luovuttaa pyörää kolmannen henkilön käyttöön. Mikäli vuokraaja luovuttaa pyörän kolmannelle osapuolelle, vuokraaja on myös tällöin täysin vastuussa pyörälle tapahtuvista vahingoista.

5 § Sähköpyörää tai muuta polkupyörää ei saa viedä Suomen rajojen ulkopuolelle.

 

Maksut

6 § Vuokrahinta maksetaan etukäteen ennen vuokrauksen alkamista vuokrausaplikaatiossa tai poikkeuksellisesti, jos vuokraaja antaa siihen mahdollisuuden, laskua vastaan maksukortilla tai verkkopankissa. Samassa yhteydessä on maksettava erillinen vakuutusmaksu, mikäli asiakas haluaa sellaisen ottaa.

 

Henkilöllisyyden toteaminen

7 § Asiakkaan henkilöllisyys tarkastetaan aina vuokrauksen yhteydessä voimassa olevalla kuvallisella henkilöllisyystodistuksella (passi, EU-ajokortti tai henkilökortti).

8 § Alle18-vuotias henkilö voi vuokrata pyörän vain huoltajansa seurassa.

 

Vahingot

9 § Allekirjoittaessaan vuokraussopimuksen maksamalla vuokrauksen sähköisesti vuokrausaplikaatiolla tai allekirjoittamalla kirjallisen sopimuksen asiakas ottaa vastuun ja on vastuussa kaikista vahingoista sekä katoamisista, joita pyörälle ja lisävarusteille tapahtuu vuokrauksen aikana.

10 § Asiakas on velvollinen korvaamaan pyörille tai lisävarusteille aiheutuneet vahingot niiden todellisen arvon (korjauskustannuksen) mukaan. Edellisessä virkkeessä kirjoitetusta ainoa poikkeus on, että näiden yleisten vuokrausehtojen liitteenä 1 on hinnasto (”Hinnasto”), jossa luetellaan pyörille tyypillisesti tapahtuvat vahingot. Jos pyörä vahingoittuu jollakin Hinnastossa luetellulla tyypillisellä tavalla, asiakkaan korvattavaksi tulee siltä osin ainoastaan Hinnaston ilmoittama, soviteltu korvausmäärä. Mikäli asiakas kuitenkin on aiheuttanut tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella, tai jotka on aiheuttanut kolmas henkilö, jolle asiakas on vastoin sopimusehtoja luovuttanut pyörän, noudatetaan korvauksessa Winterent Oy:n niin halutessa todellisen arvon (tosiasiallisten korjauskustannusten) periaatetta.
Allekirjoituksellaan asiakas vahvistaa olevansa täysin tietoinen näistä vuokrausehdoista.

11§ Jos pyörä palautetaan sovitun määräajan jälkeen, asiakas suorittaa hinnaston mukaisen lisämaksun. Jos asiakas palauttaa pyörän ennen sovittua määräaikaa, hän ei ole oikeutettu vuokrauksesta maksetun vuokrahinnan palautukseen.

12 § Asiakas voi ottaa vuokrauksen yhteydessä Winterent Oy:n myymän vakuutuksen, jolla asiakas vapautuu pyörille ja lisävarusteille aiheutuneiden vahinkojen korvaamisesta, vakuutuksen omavastuuta lukuun ottamatta. Vakuutuksen omavastuun suuruus on kaksikymmentä (20) prosenttia vahingon kokonaiskorvauksesta, mikäli vahingon määrä ylittää viisikymmentä (50) euroa. Mikäli vahingon määrä on alle 50 euroa, vakuutuksen ottaneelta asiakkaalta ei peritä omavastuuta lainkaan. Vakuutus ei kuitenkaan korvaa vahinkoja, eikä asiakas vapaudu sellaisista vahingoista, jotka asiakas on aiheuttanut tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella, tai jotka on aiheuttanut kolmas henkilö, jolle asiakas on vastoin sopimusehtoja luovuttanut pyörän. Vakuutuksen hinta ilmenee kulloinkin voimassa olevasta hinnastosta.

 

Asiakkaan vastuu

13 § Asiakas vakuuttaa sitoutuvansa huolehtimaan sähköpyörästä niin, että pyörä on aina lukittuna vaijerilukolla kun pyörä on ilman valvontaa sekä kaikki irrotettavat lisävarusteet (akun lukon avaimet ja pyöräilykypärä ) ovat tällöin asiakkaan mukana. Sähköpyörä tulee lukita vaijerilukolla mielellään kiinteään kohteeseen, kuten tolppaan, pyörätelineeseen, kaiteeseen tai vastaavaan. Asiakkaan ei tule jättää sähköpyörää kohtuuttoman pitkäksi aikaa ilman valvontaa. Tämän kohdan rikkominen katsotaan törkeäksi huolimattomuudeksi.

14 § Varkauden tai liikennevahingon sattuessa asiakkaan tulee ottaa välittömästi yhteys poliisiin (soita 112) ilmoituksen tekoa varten, sekä ottaa välittömästi yhteys myös vuokrapisteeseen tai Winterent Oy:n yhteysnumeroon 0400 200 115.

15 § Asiakas vakuuttaa ymmärtävänsä, että hänellä ei ole oikeuksia vaatia korvauksia Winterent Oy:n vuokrauspisteiltä tai Winterent Oy:ltä henkilö- tai omaisuusvahinkojen sattuessa, sillä perusteella, että pyörä ja/tai lisävarusteet ovat asiakkaalle vuokrattuna ja perustuen sen aikaisiin tapahtumiin, jolloin tämän vuokraus tapahtuu.

16 § Asiakas on täydessä vastuussa kaikista tapahtuneista vahingoista, kun pyörä on hänelle vuokrattuna, kunnes pyörä on palautettu vuokrapisteeseen ja todettu olevan moitteettomassa kunnossa. Vahinkoihin sovelletaan näiden ehtojen mukaisesti voimassa olevaa Suomen lainsäädäntöä.

 

Winterent Oy:n ja sen vuokrapisteiden vastuu 

17 § Winterent Oy ja sen yhteistyökumppani (vuokrauspiste) vastaavat pyörän hyvästä teknisestä kunnosta ja vakuuttavat, että pyörä on säännöllisesti huollettu ja tarvittaessa korjattu.

18 § Winterent Oy:llä ja sen yhteistyövuokrauspisteillä ei ole velvollisuutta luovuttaa pyörää tai lisävarusteita asiakkaalle, jos asiakas ei vaikuta luotettavalta, jos asiakas vaikuttaa kykenemättömältä ajamaan pyörää tai vaikuttaa kykenemättömältä huolehtimaan turvallisesti pyörästä. Tämä harkinta on ilman poikkeuksia vain ja ainoastaan Winterent Oy:llä ja pyöriä ja lisävarusteita luovuttavilla vuokrauspisteillä, jotka voivat käyttää harkintavaltaansa riippumatta minkään muun tahon mielipiteistä.

Turvallisuus

19 § Asiakas ilmoittaa vuokraussopimuksen syntyessä vuokrauksen sähköisellä maksamisella tai kirjallisen sopimuksen allekirjoituksella ymmärtävansä, että pyöräilyyn liittyy aina omat riskinsä, sekä että käyttäessään Winterent Oy:n vuokrauspisteiden palveluja asiakas tekee sen täysin omalla vastuullaan. Winterent Oy tai vuokrauspisteet vuokrauspisteet eivät vakuuta asiakasta henkilö- tai omaisuusvahinkojen varalta. Asiakas vapauttaa Winterent Oy:n ja yhteistyökumppanivuokrauspisteiltä kaikesta vuokraukseen välittömästi tai välillisesti liittyvästä vastuusta.

20 §Asiakkaan tulee vuokratessaan Winterent Oy:n pyörän ja/tai lisävarusteita aina käyttää pyöräilykypärää.

 

Peruutukset

21 § Peruutukset varauksista tulee tehdä viimeistään vuokrausta edeltävänä päivänä klo 18 mennessä sähköpostilla tai puhelinsoitolla. Vuokrauspisteet varmistavat peruutuksen, jolloin mahdollinen etukäteen maksettu vuokrahinta palautetaan asiakkaalle. Muussa tapauksessa Winterent Oy pitää veloittamansa vuokrausmaksun tai veloittaa varauksen mukaisen maksun.